Anyakönyv

Névváltozás

A névváltoztatási kérelem esetén a születési családi és utónév módosítása kezdeményezhető, ennek eljárási illetéke 10000 forint. Szintén névváltoztatásra van szükség a házassági névviselési forma megváltoztatásához, ennek illetéke 5000 forint.

Születési családi és utónév változtatása (amennyiben a kérelmező lakóhelye Pilisszentkereszten van)

A kérelem benyújtásához szükséges okiratok:

az érintett fél személyazonosító okmánya, lakcímkártyája
születési anyakönyvi kivonata
ha házas, a házassági anyakönyvi kivonata
kiskorú gyermekének, gyermekeinek születési anyakönyvi kivonata
Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője terjesztheti elő. Kiskorú gyermek esetében, ha a szülők elváltak, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához. Ettől csak az az eset tér el, ha a szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági ítélet igazolja.

Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermekére is. Kivétel: ha ezt a szülő kifejezetten nem kéri.

Az eljárás illetékköteles, első esetben 10.000 Ft, további névváltoztatások esetén 30.000 Ft.

Házassági névviselési forma módosítása (amennyiben a kérelmező lakóhelye Pilisszentkereszten van, vagy az anyakönyvi esemény helye Pilisszentkereszt)

Az eljáráshoz szükséges:

személyi igazolvány és lakcímigazolvány,
eredeti házassági anyakönyvi kivonat (abban az esetben, ha a házasságkötés helyszíne nem Pilisszentkereszt)
Az eljárás illetékköteles: 5.000 Ft

Anyakönyvezés (újszülött, házasságkötés, haláleset)
• Születés, újszülött anyakönyvezése (amennyiben a születés helye Pilisszentkereszt)
• Házasságkötési szándék bejelentése (lakóhelytől függetlenül)
• Haláleset anyakönyvezése (amennyiben a halálozás helye Pilisszentkereszt)
 
Ha a születés kórházon kívül (odahaza) történik:

az intézeten kívüli születést a szülők, továbbá a szülésnél közreműködő orvos jelenti be.
az intézeten kívüli születést, ha annál orvos nem működött közre, a bejelentésre kötelezettnek nyolc napon belül kell bejelentenie
A bejelentőnek hoznia kell:
a szülők, illetve a szülésnél jelenlévő orvos által kitöltött „Jegyzőkönyv születés bejelentéséről" nyomtatványt, amely az anyakönyvi hivatalban kérhető
„Vizsgálati lap otthon született gyermekről" nyomtatvány-t, amelyet a gyermekorvos állít ki
A Terhesgondozási kiskönyvet
a szülész-nőgyógyász szakorvos által a szülés tényéről kiállított igazolást
 
Házasságkötési szándék bejelentése (lakóhelytől függetlenül)

Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek:

a házasulók együttes, egyidejű személyes megjelenése
személyazonosságot és állampolgárságot igazoló érvényes okmány (személyi igazolvány vagy útlevél)
lakcímkártya
születési anyakönyvi kivonat
elvált, özvegy fél családi állapotát igazoló záradékolt házassági kivonata
Külföldi állampolgárral, vagy külföldi állampolgárok házasságkötési szándékának bejelentése előtt kérjük Önöket, hogy tájékozódjanak személyesen az Anyakönyvvezetőnél!

A házasságkötés időpontja a házassági szándék bejelentésétől számított 31. naptól tűzhető ki. Az iratok a bejelentést követően fél évig érvényesek.

A jegyző indokolt esetben (Csjt. 3. § (2) bek. alapján) felmentést adhat a 30 napos várakozási idő alól. Az eljárás illetéke 2200 forint, amelyet illetékbélyegben kell befizetni.

Házasságokat a házasságkötő teremben kötünk, illetve igény szerint kihelyezett házasságkötés ünnepélyes helyszínen.

Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek:

a felek együttes, egyidejű személyes megjelenése
személyazonosságot és állampolgárságot igazoló érvényes okmány (személyi igazolvány vagy útlevél)
lakcímkártya
születési anyakönyvi kivonat
elvált, özvegy fél családi állapotát igazoló záradékolt házassági kivonat
Külföldi állampolgárral vagy külföldi állampolgárok bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének bejelentése előtt kérjük Önöket, hogy tájékozódjanak személyesen az anyakönyvvezetőnél.

Haláleset anyakönyvezése (amennyiben a halálozás helye Pilisszentkereszt)

A haláleset bejelentéséhez minden esetben szükséges:

az orvos által kiállított, orvosi pecséttel ellátott halottvizsgálati bizonyítvány
jegyzőkönyv haláleset bejelentéséről (halálozási lap)
az elhalt személyazonosításra alkalmas okmányai: személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedély, lakcímkártya
születési anyakönyvi kivonata
családi állapotát igazoló okirata, (ha az elhalt házas családi állapotú, a házassági anyakönyvi kivonata, ha elvált, a házasságát felbontó jogerős bírósági ítélete vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata, ha özvegy, az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonat).
a halálesetet bejelentő személyi igazolványa, lakcímkártyája
Kórházon kívüli halálesetnél (amennyiben az elhunytat hamvasztani szeretnék) az ÁNTSZ engedélye szükséges.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot lakóhelytől függetlenül tehetnek a szülők, mindkettejük együttes jelenléte mindenképp szükséges.

Előre történő teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele:

Lakóhelytől függetlenül intézhető. Megtételéhez mindkét szülő egyidejű, személyes jelenléte szükséges.

A jegyzőkönyv felvételéhez szükséges:

mindkét szülő érvényes személyi igazolványa (ennek hiányában érvényes magyar útlevele), valamint lakcímét igazoló lakcímkártyája
az anya elvált családi állapota esetén záradékolt házassági kivonata. Ha az anya özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
a terhesgondozási-kiskönyvet is hozzák magukkal, valamint szakorvosi igazolást a szülés várható időpontjáról, melyet szülész-nőgyógyász állít ki
Ha az egyik fél külföldi állampolgár, kérjük Önöket, hogy tájékozódjanak személyesen az anyakönyvvezetőnél!

A gyermek megszületése után történő teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele:

Lakóhelytől függetlenül intézhető.

Megtételéhez mindkét szülő egyidejű, személyes jelenléte szükséges.

a gyermek születési anyakönyvi kivonata és lakcímkártyája
az anya családi állapotát igazoló okirata ( ha az anya elvált, a záradékolt házassági kivonata; ha az anya özvegy, az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata)

Anyakönyvi kivonatok kiadása

Születési, házassági, bejegyzett élettársi kapcsolatokról szóló és halotti anyakönyvi kivonat kérhető az anyakönyvvezetőnél. Az eljárás illetéke 2000 forint.

Kivonatok fajtái:
születési
házassági
bejegyzett élettársi kapcsolat
halotti

Az anyakönyvi kivonatot az érintett vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén szülője vagy a szülő által meghatalmazott személy részére állítható ki az okmány. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy (bírósági, földhivatali, hagyatéki eljárásban) annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmző az érdeket igazolja.

Szükséges dokumentumok:

Személyazonosításra alkalmas okmány: érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély;
Lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele;
Személyi azonosító igazolvány elvesztése esetén, az erről szóló hivatalos bejelentés, azaz a jegyzőkönyv.

Az anyakönyvi kivonatok illetéke 2 000 forint. Az illetéktörvényben meghatározott esetekben illetékmentes.