A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

2013. január 31 - Kategória: Tájékoztatók
A 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet szabályozza a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeit.
Az engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével, aki kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni (mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem esetében a székhely szerint). A kereskedő bejelentésének a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A bejelentésről a jegyző nyilvántartást vezet, amit az önkormányzat honlapján közzétesz. A jegyző a nyilvántartási számmal ellátott bejelentés másolatát megküldi az érintett szakhatóságoknak, akik bejelentés alapján – utólag - hatósági ellenőrzést folytatnak le.
A kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély iránti kérelmet a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott adattartalommal az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtani.
A jegyző a működési engedélyezési eljárás során beszerzi a kijelölt szakhatóságok állásfoglalásait, a kereskedő kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. A működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi és a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.  

A kizárólag üzletben forgalmazható és egyben működési engedély köteles  termékek: (3. sz. melléklet)


dohánytermékek;
a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és készítmények;
az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;
növényvédő szerek és hatóanyagaik;
nem veszélyes hulladék;
„A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.
Amennyiben a kereskedő az üzletköteles termékek mellett az üzletben bejelentés alapján forgalmazható terméket is forgalmazni kíván, az e termékek forgalmazására vonatkozó bejelentését a működési engedély iránti kérelemben is megteheti.
Felhívjuk a kereskedők figyelmét, hogy kötelesek a nyilvántartási adataikban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását, az azt megelőző 8 napon belül bejelenteni a jegyzőnek. A kereskedő köteles továbbá az üzlet megszűnését, a megszűnést követő 8 napon belül – a működési engedély leadásával egyidejűleg – bejelenteni.
A Kormányrendelet hatálybalépésekor, tehát 2009. október 1. napján már működő és hatályos működési engedéllyel rendelkező üzlet esetében a kereskedőnek csak a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változás esetén kell az e rendelet szerinti új működési engedély iránti kérelmet, vagy bejelentést benyújtania.
Tájékoztatásunk – terjedelmi okok miatt – természetesen nem lehet teljes körű, kérdéseikkel kérjük telefonon (06-26-547-502), vagy akár személyesen forduljanak a Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintézőjéhez.

A kérelem nyomtatványok átvehetők a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthetők az Önkormányzat honlapjáról a nyomtatványok menüpont alatt.

 

Polgármesteri Hivatal