Pályázati felhívás - MTE

2015. október 19 - Kategória: Hírek

Eötvös Lóránd menedékház                                     Pályázati felhívás
Schőnviszky László MTE elnök kérésére az alábbi hirdetményt tesszük közzé:
A Magyar Turista Egyesület pályázatot hirdet a saját tulajdonában lévő báró Eötvös Lóránd Menedékház (2098 Pilisszentkereszt-Dobogókő, Téry Ödön utca 26.) szerződéses üzemeltetésére és a teljes körű gondnoki teendők ellátására.

A pályázat beadásának határideje 2015. november 9-én 12 óra.
A pályázat teljes szövege letölthető: www.magyarturistaegyesület.hu

Pályázati kiírás
a dobogókői Báró Eötvös Lorád Menedékház üzemeltetésére

Pályáztató: Magyar Turista Egyesület (MTE), 2098 Pilisszentkereszt, Téry Ödön u. 26.

Eljárás fajtája: nyílt gyorsított.

A pályázat tárgya: a dobogókői báró Eötvös Loránd Menedékház üzemeltetése.

A pályázat beérkezési határideje: 2015. november 9-én 12 óra.

A pályázat benyújtásának címe: Schőnviszky László, 1025 Budapest, Törökvész út 64/A.

A pályázatok elbírálását: az MTE Elnöksége végzi az MTE Választmányának bevonásával.

Általános tájékoztató:

A Menedékház a Magyar Turista Egyesület tulajdona, ezért elsősorban feltétel, hogy a turisták teljes körű kiszolgálása megvalósuljon. A Menedékház jellege és funkciója nem változtatható meg. A Menedékházban az MTE által elhelyezett jelképek, képek, térképek nem távolíthatók el, megőrzésük a bérlő felelőssége.

A pályázat részletes ismertetése:

1. A pályázat tárgya:

- Pilisszentkereszt-Dobogókőn a Magyar Turista Egyesület tulajdonát képező báró Eötvös Loránd Menedékház üzemeltetése, a ház és a hozzá tartozó park karbantartása, gondozása, gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók által, haszonbérleti szerződés alapján.

Üzemeltetés alatt értendő szállás és étkezés biztosítása a vendégek részére.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek a természetjáráshoz kötődő személyek és családok.

A pályázó jogosult a rendes gazdálkodás szabályai szerint az ismert állapotú és felszereltségű haszonbérlet tárgyait haszonbérleti díj fizetése ellenében használni.

- A tevékenység során a jogszabályok és egyéb szakmai szabályok, betartásával kell eljárni.

- A pályázónak, illetve alvállalkozójának rendelkeznie kell a tevékenység ellátásához szükséges engedélyekkel, és anyagi, tárgyi, személyi feltételekkel.

- Az eljárásban nyertes pályázóval a pályáztató egyesület a báró Eötvös Lóránd Menedékház üzemeltetésére vonatkozó haszonbérleti szerződést kíván kötni.

2. A bérlemény adatai:

- a földszinten:

Nagy étterem (40 főre), turistaétterem (34 főre), söntés (12 ülőhellyel) és raktár,

Konyha, előkészítő, mosogatók, tisztálkodási helyek és raktár berendezések nélkül,

Gondnoki lakás (3 lakószobával),

Női és férfi WC,

Két zuhanyozó helyiség, nagyobb létszám fogadása, avagy táborozók részére, ott van elhelyezve a ház két elektromos melegvíz tárolója is,

Szerszámraktár,

- az első emeleten minden szobában zuhanyozó, két szobában WC is:

2 db 8 ágyas (emeletes) turista (közösségi) szállás,

1 db 6 ágyas (emeletes) turista (közösségi) szállás,

1 db 4 ágyas (heverő) szállás, MTE előfoglalási joggal,

1 db Egyesületi szoba (tárgyaló, könyvtár, két főre szállás), az MTE használatában marad, a szállások MTE tagoknak adhatóak ki

- a tetőtérben, minden szobában zuhanyozó és WC:

2 db 3 férőhelyes (francia ágy + heverő),

2 db 3 férőhelyes (heverők), ez összesen 38 férőhely.

1 db kb. 12 m2-es tetőtéri raktár, későbbiekben matracszállás lesz kialakítva.

- a ház egy része alá van pincézve,

- az egyesületi raktár az MTE használatában marad,

- a terasz alatt egy csapadékvíz-tároló ciszterna van (felújításra vár),

- a házban központi fűtés van, amelyet fatüzelésű kazán működtet,

- a házban folyóvíz, csatornázás, elektromos áram, vezetékes telefon van.

3. A bérlemény átvételi állapota:

- A ház részletes bemutatása, állapot felmérése a pályázóknak személyesen 2015. október 25-én 10-14 óráig. A házat bemutatja és az Egyesület céljairól, és elvárásairól tájékoztat: Schőnviszky László elnök és Kovács Zoltán szakmai alelnök, háznagy.

4. A menedékház üzemeltetésével kapcsolatos elvárások:

- a ház nyitva tartása éttermi szolgáltatással minden nap 8-20 óráig,

- a szállóvendégeket minden nap 0-24 óra között fogadja,

- olcsó, egy tál étel (turista menü), zsíros kenyér, tea biztosítása,

- az MTE tagoknak, 20% kedvezmény biztosítása a szállásdíjból, az étkezésből és italból,

- az MTE-vel szerződést kötött egyesületek tagjainak 10% kedvezmény,

- a Menedékház alapszintű karbantartása, a napi működés során előforduló meghibásodások, rongálások kijavítása,

- a Menedékház dekorációjában, berendezéseiben változtatni, reklámot stb. elhelyezni csakis az egyesület beleegyezésével lehet, a házon belül és kívül egyaránt,

- a Menedékház, turista jellegének megőrzése, a turista étteremben a hozott étel és ital szabadon elfogyasztható,

- a Menedékház reklámozása a nyomtatott és elektronikus médiában, csak az egyesülettel egyeztetett módon történhet.

- a Menedékház jó hírének megtartása, növelése, az MTE hagyományainak, emlékeinek ápolása,

- a Menedékház parkjának rendben tartása, gondozása (szemét összeszedése, a fű nyírása, az utak és a parkban lévő emlékek gondozása).

5. A pályázat tartalmazza:

- A pályázó elérhetőségét: postai cím, e-mail és telefonszám,

- a pályázó szakmai önéletrajzát,

- cégének 2014. évi mérlegét,

- az egyes szálláshelyek javasolt árát (az induló évben),

- az egytálétel, turista menü árát, (az induló évben)

- az ajánlott havi nettó bérleti díjat,

- nyilatkozatot a házzal kapcsolatos rezsiköltségek és egyéb díjak (építményadó, ház biztosítási díja) átvállalásáról a bérleti díjon felül,

- minden, olyan egyéb ajánlatot, amely által az MTE és a ház imázsa növelhető,

- minden, olyan egyéb ajánlatot, amely a ház forgalmát növeli,

- egyéb felajánlások.

6. Az eljárásban pályázóként nem vehet részt, aki:

- végelszámolás alatt áll, vagy ellene csődeljárás vagy felszámolási eljárás van folyamatban;

- tevékenységét felfűggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;

- a szolgáltatás nyújtásához előírt engedéllyel, jogosítvánnyal nem rendelkezik;

- aki az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.

7. A pályázat formai követelményei

- A pályázatot kinyomtatott formában, A4-es papíron kell elkészíteni.

- A fedőlapon fel kell tüntetni a pályázat címét, majd ezt minden lapon a láblécben meg kell ismételni.

- A benyújtott pályázatot folyamatos oldalszámozással kell ellátni, minden lapját (cégszerűen) alá kell írni.

A pályázatot két, - egy eredeti és egy másolati - példányban, zsinórral összefűzve kell beadni. Minden példányon fel kell tüntetni az „eredeti” vagy „másolati” megjelölést. Esetleges eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma az irányadó.

8. A pályázat benyújtása:

- A pályázatot írásban, borítékban kell elsőbbséggel postára adni a beérkezési határidőig az alábbi címre: Schőnviszky László, 1025 Budapest, Törökvész út 64/A.

- A pályázat beérkezési határideje: 2015. november 9-én 12 óra.

- A beérkezési határidőig e-mailban is el kell küldeni a pályázatot az alábbi címre: mte.elnok@gmail.com

- A pályázat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat a pályázót terheli.

- A pályázónak a kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell pályázatát elkészítenie és benyújtania.

- A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a bírálat részszempontjaira, továbbá arra, hogy tudomásul veszi, hogy az ajánlatába betekintésre csak az MTE vezetősége és az általuk felkért szakértők jogosultak.

- Részpályázat nem tehető.

- Többváltozatú pályázat nem tehető.

- A hiánypótlás lehetőségét a pályázat kiírója kizárja.

9. A pályázat elbírálása:

- A bírálat szempontjai:

- a haszonbérleti díj havi nettó összege forintban,

- nyilatkozatot a házzal kapcsolatos közüzemi költségek és egyéb díjak (építményadó, ház biztosítási díja) átvállalásáról a bérleti díjon felül;

- az elvárások egyenkénti teljesítése,

- az Egyesület céljainak figyelembevétele,

- az adandó kedvezményének mértéke,

- a pályázó egyéb vállalásai, ajánlatai.

- Az elbírálást az MTE Elnöksége végzi az MTE Választmányának és esetleges szakértők bevonásával.

- A bírálók a beérkezett pályázatokat, összesítik, majd azokat rangsorolják azokat.

- A rangsor első három pályázóját az MTE vezetősége 2015. november 15-én, Dobogókőn a Menedékházban meghallgatja, erről levélben előzetesen értesítik az érintetteket.

- A meghallgatásra a pályázónak át kell adni: az 1 hónapnál nem régebbi NAV, TB igazolást, és cégkivonatot gazdasági társaságoknál, illetve az egyéni vállalkozóknál az érvényes vállalkozói igazolvány másolatát, valamint a cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldányát.

- Az elbírálás eredményéről a pályázók írásban kapnak értesítést 2015. november 21-ig.

- A nyertes pályázó ezt követően köthet haszonbérleti szerződést.

10. A teljesítési időszak és a szerződéskötés:

- A teljesítési időszak: 2016. január 4. napjától 2017. január 3. napjáig. A szerződés a felek megállapodása esetén annak lejárta előtt legalább egy hónappal újabb egy évre, illetve a felek kölcsönös megállapodása esetén hosszabb időre is meghosszabbítható.

- A haszonbérleti díj megfizetése negyedévenként (a negyedév 2. hónapjában) számla ellenében, a számla kézhezvételét követő 8 napon belül átutalással történik a Magyar Turista Egyesület OTP Banknál vezetett 11786001-20141329 sz. számlájára.

- Késedelmes fizetés esetén az ajánlattevő a Ptk. szerinti késedelmes kamatot köteles fizetni.

- Szerződéskötéskor az ajánlattevő háromhavi bérleti díjat kaucióként köteles átutalni az MTE egyszámlájára.

 

Budapest, 2015. október 19.

 

                       Schőnviszky László                                            Kovács Zoltán

                              MTE elnök                                      MTE szakmaialelnök, háznagy