Pályázati felhívás - Téry Ödön u . 41. sz. ingatlan bérleti jogának elnyerésére

2016. március 25 - Kategória: Hírek

Pályázati felhívás                                                  Pályázati felhívás

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot hirdet az 1. pontban körülírt ingatlan (bérlemény) bérleti jogának elnyerésére

az alábbi feltételek mellett:

  1. A bérlemény címe: Pilisszentkereszt, 1220/2 hrsz., Téry Ödön u. 41.

alapterülete:               33,12 m2 (alaprajz mellékelve)
helyiségek száma:      5 db
bérlemény előtti burkolt közterület alapterülete: 144 m2 (mellékelt rajz szerint) a bérleménnyel együtt külön díj felszámítása nélkül

  1. A bérlet időtartama: öt év
  1. Bérlemény hasznosítása:

Kiskereskedelmi (SzJ 52, kivéve: SzJ 52.6 nem bolti kiskereskedelem és SzJ 52.25.10.1 alkoholtartalmú italok kiskereskedelme), és/vagy étkezőhelyi vendéglátási (SzJ 55.3, 55.4), és/vagy kölcsönzési (SzJ 71.2, 71.4) célra

  1. Bérleti díj minimális mértéke a bérlemény alapterületére: 1.340 Ft/m2/hó + ÁFA
  1. Egyéb feltételek:

5.1 A bérlemény hasznosítása a Dobogókőre látogató turisták illetve lakosok ellátását szolgáló, 3. pontban megjelölt üzleti tevékenység céljára történhet. A bérlő a bérleményhez tartozóan tevékenységével összefüggően használhatja a bérlemény előtti burkolt közterületet.

5.2 A bérleti szerződés a bérlő és az Önkormányzat, vagy az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló Pilisi Klastrom Közhasznú Kft. (továbbiakban: bérbeadó) között jön létre.

5.3 A bérlő köteles a bérleményt a bérleti szerződésnek megfelelően üzemeltetni. Az üzemeltetés 30 napot meghaladó szüneteltetéséhez az Önkormányzat hozzájárulása szükséges.

5.4 A bérlő engedélyköteles tevékenységet csak jogerős engedély birtokában kezdhet meg. Az engedély beszerzése bérlő kötelessége.

5.5 A bérleményt a bérbeadó a jelenlegi állapotában adja bérbe. A bérlő fizeti a közüzemi költségeket. A helyiségben végezni kívánt tevékenységnek megfelelő tér kialakítása a bérlő költsége és feladata. Szerkezeti elemeket érintő átalakításhoz, felújításhoz az Önkormányzat hozzájárulása szükséges. Az építmény műemlék környezetében áll, ezért mindennemű átalakítási, felújítási munka engedélyköteles. Az engedély beszerzése – az Önkormányzat hozzájárulásával – bérlő kötelessége.

5.6 A bérlő a szerződés fennállása alatt köteles a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő állagmegóvásról és karbantartásról saját költségen gondoskodni. A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a bérlő nem tarthat igényt a saját költségen elvégzett értéknövelő beruházások, valamint a karbantartás, állagmegóvás költségeinek megtérítésére. Az általa saját költségen felszerelt berendezési tárgyakat a bérlemény állagának sérelme nélkül leszerelheti és elviheti, a helyiséget rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni a bérbeadó részére.  A bérlő köteles a 144 nm-es burkolt közterület tisztántartásáról és téli síkosság-mentesítéséről gondoskodni.

5.7 A bérlő köteles az építményre vagyonbiztosítást kötni.

5.8 A bérlő a bérleti jogot nem ruházhatja át, a bérleményt nem adhatja albérletbe, vagy bármilyen más jogcímen más személy használatába.

5.9 Bérlő a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg köteles bérbeadónak 3 havi bérleti díj összegének megfelelő óvadékot megfizetni. Az óvadék visszajár a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, amennyiben a bérleti szerződésben foglaltak szerint annak felhasználására nem került sor.

5.10 Bérlő a bérleti szerződés megszűnése esetén cserehelyiségre nem tarthat igényt. Elővásárlási, előbérleti jogot nem biztosít az Önkormányzat bérlő részére.

5.11 A bérleti díjat bérbeadó jogosult – szerződésmódosítás nélkül – minden év január 1-jétől a KSH által közzétett inflációs rátával megemelni.

5.12 A bérleti jogviszony részletes feltételeit felek szerződésben rögzítik.

6. Ajánlattételi határidő:

A pályázók a jelen felhívás önkormányzati hirdetőtáblán való közzétételét követően, legkésőbb 2016. április 25. (hétfő) 18.00 óráig jogosultak ajánlatot tenni.

7. Az ajánlattétel helye:

Az ajánlatokat az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati irodáján (Pilisszentkereszt, Fő utca 12.) 2 (két) példányban, zárt borítékban lehet beadni, hétfőn 8.00-18.00 keddtől csütörtökig 8.00-16.00 (március 20-án 8.00-12.00), pénteken 8.00-12.00 óra között.

A borítékra rá kell írni: „Téry Ödön u. 41. bérleti szerződés”, egyéb felirat a borítékon nem lehet.

Az ajánlatot átvételi elismervény alapján vesszük át, amelyen az ajánlat átvételének pontos időpontja és az átvevő személye feltüntetésre kerül.

8. Az ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • A pályázó adatait (név, cím, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány száma, gazdasági társaság esetén cégbejegyzés száma, adószám)
  • Amennyiben a pályázatot meghatalmazott nyújtja be, annak adatait (név, cím)
  • Bérlemény tervezett hasznosításának leírása, bemutatása
  • Ajánlat a bérleti díj összegére (Ft/m2/hó), ÁFA nélkül

Az ajánlathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

·       Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatok bontását követő 60 napig ajánlatához kötve van

·       Nyilatkozat a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadásáról

·       Nyilatkozat a nemleges adó-, tb- és vámtartozásról, valamint arról, hogy 30 napnál régebben meg nem fizetett köztartozása nincs

·       Nyilatkozat arról, hogy nem áll végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt

·       Egyéni vállalkozói igazolvány/cégbírósági kivonat hiteles másolata

·       Meghatalmazás (amennyiben a pályázatot meghatalmazott nyújtja be)

Az ajánlatot folyamatos sorszámozással és az oldalszámokat is feltüntető tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az ajánlat minden oldalát, valamint a mellékleteket a pályázó cégszerű vagy – meghatalmazott esetén – a meghatalmazott aláírásával kell ellátni. Az ajánlatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások.

Az ajánlat egy példányát eredetiben, egy példányát másolatban kell benyújtani.

8. Az ajánlat elbírálása:

8.1 Az ajánlatok bontására 2016. április 26-án (kedden) 11.00 órakor kerül sor a Pilisszentkereszt, Fő utca 12. szám alatti tárgyalóteremben, amelyen jogosult valamennyi ajánlattevő – külön meghívás nélkül - részt venni.

8.2 Nem kerül elbírálásra az érvénytelen ajánlat. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben

- határidőn túl nyújtották be, vagy

- nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek.

8.3 Kizárásra kerül az a pályázó,

- amelynek 30 napnál régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy járulékfizetési tartozása van és annak megfizetésére halasztást nem kapott,

- amely végelszámolás, csődeljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll.

8.4 Az ajánlatokat a képviselő-testület bírálja el, a beadási határidőtől számított 30 napon belül. A pályázók az eredményről a döntést követő 5 munkanapon belül írásos értesítést kapnak.

8.5 A bírálati szempont a megajánlott bérleti díj összege. Az a pályázó nyeri el a bérleti jogot, amelyik a legmagasabb bérleti díjat ajánlotta. Amennyiben kettő vagy több pályázó ugyanolyan összegű bérleti díjat ajánlott meg, az Önkormányzat az azonos ajánlatot tevők között versenytárgyalást tart, amelyre az érintett ajánlattevőket meghívja. Az Önkormányzat az ajánlattevőkkel együttesen tárgyal. A pályázók ajánlatukat licit keretében tehetik meg. A licitlépcső legkisebb mértéke 100,- Ft/nm/hó + ÁFA. A bérleti szerződés megkötésének jogát az a pályázó nyeri el, amelyik a licit során a legmagasabb bérleti díjat ajánlotta.

8.6  A pályázat nyertese az eredmény kihirdetését követő 10 munkanapon belül köteles a bérleti szerződést megkötni a Pilisi Klastrom Közhasznú Kft-vel.  Abban az esetben, ha a pályázat nyertesével nem jön létre szerződéskötés, akkor a bérleti szerződés – a képviselő-testület döntése alapján - megköthető a második helyezettel is.

8.7  Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

További felvilágosítás Pilisszentkereszt Község Önkormányzat polgármesterétől kérhető (Pilisszentkereszt, Fő utca 12. tel.: 26-547-500).

A bérlemény megtekinthető előre egyeztetett időpontban az alábbi telefonszámon: 06-30-990-89-06

 

Pilisszentkereszt, 2016. március 24.

 

                                                                             Pilisszentkereszt Község Önkormányzata

 

Pályázati felhívás
Vázlatrajz