Pályázati felhívás - Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató

2016. április 07 - Kategória: Hírek

Pályázati felhívás
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata (2098. Pilisszentkereszt, Fő utca 12.)    nyílt pályázatot hirdet az általa alapított és egyszemélyes tulajdonában álló
          Pilisi Klastrom Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
                       (2098 Pilisszentkereszt, Fő utca 12.)
                  ügyvezetői igazgatói tisztségének betöltésére

A pályázatot meghirdető, munkáltató:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Munkáltatói jogkör gyakorlója: Pilisszentkereszt Község Önkormányzat képviselő-testülete

Egyéb munkáltatói jogkört Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Polgármestere látja el.

A meghirdetett munkahely és beosztás: Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Az ügyvezetői tisztség betöltése megbízási szerződéses jogviszonyban az alapítói döntést követően határozatlan időre szól.

Az ügyvezető igazgató feladatai:

a) az eredményes működéséhez szükséges szakmai és gazdálkodási feltételek biztosítása,

b) a Kft. napi munkájának operatív irányítása és ellenőrzése a jogszabályok és az Alapító Okirat, valamint a Tulajdonossal a közfeladatok feladatok ellátására kötött szerződés(ek) keretei között, illetve a Tulajdonos döntéseinek megfelelően,

c) a tulajdonosi elvárásoknak megfelelő üzletpolitika és gazdálkodási koncepció

kialakítása és végrehajtása.

d) az ügyvezetői feladatait kötetlen munkaidőben, a munkáltató által meghatározott keretek között végzi.

A pályázóval szemben támasztott elvárások:

a) legalább középfokú végzettség

b),jó kapcsolatteremtő, érdekegyeztető és kommunikációs készség,

c) a nonprofit gazdasági társaságok működésével kapcsolatos jogszabályok ismerete,

d) büntetlen előélet,

e) magyar állampolgárság,

f) számítógép felhasználói szintű ismerete,

g) legalább B kategóriás járművezetői engedély

Előnyt jelent:

h) saját tulajdonú gépjármű

i) műszaki  vagy közgazdasági vagy pénzügyi vagy jogi területen szerzett felsőfokú végzettség

j) az i) pontban megjelölt valamely szakterületen szerzett, legalább 3 éves szakmai tapasztalat,

k) vezetői, illetve vállalkozások vezetése terén szerzett gyakorlat

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

a) fontosabb személyi adatait, szakmai életútjának részletes ismertetését,

b) végzettségét igazoló okiratok másolatát,

c) a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. jövőbeni működtetésével kapcsolatos vezetői, szakmai elképzeléseit, stratégiai koncepcióját,

d) nyilatkozatát a gazdasági társaságokról szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott összeférhetetlenségi és kizáró feltételekre vonatkozóan.

e) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát

f) a pályázó bérigényét.

A végzettséget igazoló okiratok hiteles másolatát a pályázat nyertesének a szerződéskötést megelőzően be kell nyújtania. Ennek elmulasztása a szerződéskötés elmaradását eredményezi.

Az ügyvezető igazgatói megbízás kezdete: Az elbírálást követően azonnal. A munkakör – a pályázat elnyerése esetén – előreláthatólag 2016. május 20. napjától tölthető be.

A megbízás időtartama: határozatlan.

Bérezés: Megegyezés szerint.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 9.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázatot Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el a 2016. május havi rendes ülésén.

A pályázatot Pilisszentkereszt Község polgármesteréhez (2098. Pilisszentkereszt, Fő utca 12.) címezve,  „Pályázat ügyvezető igazgatói tisztségre” megjelöléssel kell zárt borítékban benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás Peller Márton polgármestertől személyesen vagy a 26/547-501 telefonszámon kérhető.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati kiírást a helyben szokásos módon tegye közzé.

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására

A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. Minden pályázó a saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a pályázat elkészítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő pályázói költséget nem térít meg. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad.

 

Pilisszentkereszt, 2016. április 6.

 

                                                                                                                                     Peller Márton

                                                                                                                                       polgármester

Pilisi Klastrom Kft. ügyvezető pályázati felhívás