Pályázati felhívás civil szervezetek részére 2018.

2018. április 03 - Kategória: Hírek

Pályázati felhívás                                                  Pályázati felhívás 
                           civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) részére

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 27/2018. (III.29.) határozatával pályázatot hirdet a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő egyesületek, alapítványok részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra.

----Adatlap, nyilatkozatok letöltése----

Pályázati felhívás civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) részére

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 27/2018. (III.29.) határozatával pályázatot hirdet a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő egyesületek, alapítványok részére, pénzbeli önkormányzati támogatásra.

1. A pályázat címe és célja:

A pályázat címe: „Civil szervezetek 2018. évi önkormányzati támogatása”.

A pályázat célja a helyi civil szervezetek közül az egyesületek és alapítványok által az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó, a helyi közösség érdekeit szolgáló tevékenységek ellátásának támogatása a működési költségekhez, illetve programok megvalósításához történő hozzájárulás útján.

2. Támogató megnevezése:

Pilisszentkereszt község Önkormányzata (2098. Pilisszentkereszt, Fő út 12.)

3. A támogatás jellege: nyílt pályázat

4. A pályázat benyújtására jogosult, és - szükség szerint - a pályázatból kizárt pályázók meghatározása:

Pályázat benyújtására jogosult a részben vagy egészben Pilisszentkereszt közigazgatási területén működő, ott székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyesület és alapítvány.

Nem jogosult pályázat benyújtására az az egyesület vagy alapítvány,

 1. aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
 2. a kizárt közjogi tisztségviselő,
 3. az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
 4. olyan egyesület vagy alapítvány illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület vagy alapítvány ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
 5. az az egyesület, alapítvány, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,

ea)   amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

eb)   amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

f)   akinek a részvételből való kizártságának tényét a 2007. évi CLXXXI. törvény  13. § alapján a honlapon közzétették.”

Ki kell zárni azt a pályázatot, amelynek a benyújtója a pályázaton –a pályázati eljárás bármely szakaszában fennálló körülményre tekintettel – nem részesülhet támogatásban.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki

 1. a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek nem megfelelő pályázatot nyújtott be és a hiánypótlást az erre való felhívásra sem teljesítette,
 2. aki a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 3. a támogató által meghatározott mértékű saját forrással nem rendelkezik, továbbá azt nem igazolja
 4. a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
 5. jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,
 6. jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy
 7. nem felel meg az Áht. 50. §. (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
 8. aki az előző öt évben a támogató által biztosított költségvetési támogatás felhasználásával jogszabályokban vagy támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el.

5. A pályázat tartalmi és formai követelményei, a benyújtandó pályázatok példányszáma:

A pályázatot az 1. sz. pályázati adatlapon kell benyújtani 3 eredeti, aláírt példányban.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázó azonosító adatait, így különösen cégnevét (nevét), székhelyét (címét),
 2. a pályázó - külföldi pályázó esetén magyarországi - adószámát,
 3. a pályázó képviselőjének nevét,
 4. a pályázó elérhetőségének megjelölését,
 5. a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet,
 6. az igényelt költségvetési támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
 7. a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését (a megvalósítás kezdő és befejező időpontját),
 8. a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül

ha)   az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeget,

hb)   az állam, az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított vagy tulajdonolt alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, nonprofit vagy más gazdasági társaságtól igényelt, kapott támogatás összeget.

        i)  a pályázó bankszámlaszámát.

A támogatási igényhez csatolni kell

 1. igazolást a saját forrás rendelkezésre állásáról (bankszámlakivonattal),
 2. az egyesület, alapítvány bírósági nyilvántartásba vételéről szóló, 90 napnál nem régebbi bírósági kivonatot,
 3. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a szerinti, 2. sz.  nyomtatványon megtett nyilatkozatot

6. A támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és összege:

A pályázati forrás az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendeletben „Civil alap” címen meghatározott 2.000.000,- Ft, azaz Kétmillió forint.

7. A költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre:

A támogatásból a pályázati adatlapon szereplő költségek számolhatók el.

8. Az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének alsó és felső határa:

Egy pályázatra minimum az igényelt támogatás 50 %-a, de maximum szervezetenként 500.000,- Ft támogatás nyújtható, akkor is, ha az adott szervezet több pályázatot nyújt be az adott évben.

9. A finanszírozás módja (előfinanszírozás, utófinanszírozás, több részletben történő folyósítás, visszatérítendő vagy nem visszatérítendő költségvetési támogatás),

Az elnyert támogatási összeg előfinanszírozásban, a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül kerül a kedvezményezett részére átutalásra. A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

10. A megkívánt saját forrás mértéke:

A pályázati projekthez a pályázónak minimum 10 % saját forrással kell rendelkeznie.

11. A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:

A pályázatot 2018. május 7-én (hétfő) 16.00 óráig kell lezárt borítékban a Polgármesteri Hivatal titkárságán (2098. Pilisszentkereszt, Fő út 12.) személyesen benyújtani. A borítékra rá kell írni: „Civil szervezetek támogatása 2018.”.

12. A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetősége és feltételei:

A pályázat hiányossága esetén a pályázó a benyújtási határidőtől számított 5 munkanapon belül felhívást kap a hiánypótlásra 8 napos határidő kitűzésével. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem tesz eleget, a pályázat elutasításra kerül.

13. A támogatási döntés elleni jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás, a jogorvoslat benyújtásának határideje és módja:

A támogatási döntés ellen – a pályázatban kiírt feltételek megsértésére hivatkozva - a döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül írásbeli jogorvoslattal lehet élni. A jogorvoslati kérelmet a polgármesternek kell címezni és a Polgármesteri Hivatal titkárságán benyújtani. A jogorvoslati kérelmet a polgármesterből, jegyzőből és a pénzügyi bizottság elnökéből álló három tagú bizottság bírálja el.

14. A pályázatok elbírálásának határideje, főbb szempontjai, a pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:

A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el a pályázat benyújtására nyitvaálló határidőtől számított 30 napon belül. A döntésről a polgármester a pályázót 5 munkanapon belül írásban értesíti.

15. A költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételek: 

 1. a támogatást csak a pályázati döntés szerinti célra lehet felhasználni,
 2. a támogatás csak a támogatási szerződés megkötése után keletkezett költségekre számolható el,
 3. a támogatással legkésőbb 2019. január 15-éig el kell számolni,
 4. az elszámolás pénzügyi és a támogatott cél megvalósulását részletesen leíró szöveges beszámolóból áll
 5. a pénzügyi beszámolóhoz csatolni kell a számlák hitelesített másolatát,
 6. a támogatást a támogató a támogatási szerződés megkötését követő 30 napon belül utalja át kedvezményezett számlájára,
 7. a jogosulatlanul igénybe vett támogatást az erre történő felhívástól számított 15 napon belül vissza kell fizetni
 8. a támogatással és a felhasználásával kapcsolatos bizonylatokat öt évig köteles a kedvezményezett megőrizni és ellenőrzés esetén bemutatni
 9. a kedvezményezett az adataiban bekövetkezett változásokat köteles a támogatónak 15 napon belül bejelenteni
 10. A támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik:

ja)  a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított három hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,

jb)  hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor,

jc)  a 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 76. § (1) bekezdésében meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a támogató tudomására,

jd)  a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,

je)  a kedvezményezett neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni,

jf)  a kedvezményezett a 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 72. § alapján adott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja,

jg)  a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig sem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette a beszámolási kötelezettségét.

A támogatási szerződést a képviselő-testület nevében a polgármester köti meg a kedvezményezettel, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezett a 3. számú nyomtatvány szerinti nyilatkozatot megtegye. A nyilatkozatot eredményes pályázat esetén, a döntésről szóló értesítésben megjelölt időpontig kell benyújtani. 

16. A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás adása:

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást Peller Márton polgármester ad a 26/547-500-as telefonszámon, polgarmester@pilisszentkereszt.hu e-mailen vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélszolgálati időben.

17. A pályázat elkészítése során kötelezően használandó dokumentumok mintái: 

A pályázatot az 1. szám alatt csatolt pályázati adatlapon, a szükséges nyilatkozatokat a 2. és 3. számú minta alapján kell megtenni. A nyomtatványok letölthetők az önkormányzat www.pilisszentkereszt.hu honlapjáról illetve beszerezhetők a Polgármesteri Hivatal titkárságán.

----Adatlap, nyilatkozatok letöltése----